adwokat-warszawa.pl

Adwokat doktor nauk prawnych Łukasz Supera

zajmuje się prowadzeniem złożonych sporów sądowych. Adwokat Ł.Supera posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) jak i Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Przygotowuje m.in. skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego oraz skargi konstytucyjne to Trybunału Konstytucyjnego.


Adwokat Łukasz Supera jest autorem skargi konstytucyjnej w sprawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2002 r. w sprawie stawek adwokackich, skarga została przyjęta do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny i nadano jej sygnaturę sk 25/14. Zachęcamy do zapoznania się z treścią skargi link do skargi konstytucyjnej
Adwokat Łukasz Supera informuje, iż Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargę konstytucyjną sk 25/14 -stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich


Prosimy o umawianie się z adwokatem na spotkania telefonicznie
88-P-R-A-W-N-I-K
88-7-7-2-9-6-4-5
lub za pomocą poczty e-mail lukasz.supera@imfib.com

PUBLIKACJE ADWOKATA ŁUKASZA SUPERY
 • "Adwokatura nowej generacji", Rzecz o prawie, 23 lipca 2014 r.
 • "Ocalić monarchię" Rzecz o prawie, 28 maja 2014 r.
 • "Protestuję wobec bezczynności władzy" Rzeczpospolita, 30 kwietnia - 1 maja 2014 r.
 • "Frankokonsumenci", Rzecz o prawie, 2 kwietnia 2014 r., razem z Enrique Diaz Bandresem
 • "Demon wypuszczony z butelki", Rzecz o prawie, 19 lutego 2014 r.
 • "Strażnicy praw" Rzeczpospolita 10 stycznia 2014 r., nr 7(9734)
 • "Ochrona uzasadnionych oczekiwań a wsteczne działanie wykładni w prawie cywilnym"
 • "Precedens prospektywny", Rzeczpospolita 20 listopada 2013 r., nr 270(9694)
 • "Nieznośna asymetria systemu", Monitor Prawniczy 21/2013
 • "Południowochińskie czy Zachodniofilipińskie" [w:] "Spory terytorialne na zachodnim brzegu Pacyfiku", red. Le Thanh Hai, A.Kościański, Warszawa 2013
 • "Korporacja czy wciąż samorząd", Rzeczpospolita 7 października 2013 r., nr 234 (9659)
 • "Nowa karta adwokatury", Rzeczpospolita 12 września 2013 r., nr 213(9638)
 • "Odsetki utracone", Palestra 7-8/2013
 • "Adwokat za trzy kilo lepszej kiełbasy", Rzeczpospolita 12 czerwca 2013 r., nr 135(9559)
 • "Adwokacki kozioł ofiarny", Rzeczpospolita 25 kwietnia 2013 r., nr 97(9521)
 • "Wielka bańka jurystyczna", Rzeczpospolita, 22 marca 2013 r., nr 69 (9493)
 • "Wciąż mamy kodeks w głowie", Dziennik Gazeta Prawna, 22-24 lutego 2013 r., nr 38 (3824)
 • "Minister jak władca pierścienia", Rzeczpospolita, 1 lutego 2013 r.
 • "Stawki mniejsze niż życie" Palestra 7-8/2012
 • „O powszechnie występującej podstawie wyłączenia sędziego na wniosek w sprawach karnych” Palestra 11-12/2010;
 • "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9.7.2009 r. III CZP 47/09" Monitor Prawniczy 9/2010;
 • "Swoboda przedsiębiorczości osób prawnych we Wspólnocie Europejskiej" KPP 2/2008;
 • "Rygor z art. 3701 kpc a Prokuratoria Generalna" Palestra 1-2/2008;
 • "Ochrona właściciela nieruchomości obciążonej zabezpieczającym długiem gruntowym" w "Wybrane zagadnienia prawa cywilnego" C.H.Beck 2005;
 • Współautor "Adwokatura w Królestwie Hiszpanii" w "Wybrane zagadnienia ustroju adwokatury w krajach UE" Biblioteka Ośrodka Badawczego Adwokatury 2006;
 • "Najpierw promocja i ekspertyzy" Gazeta Prawna 31.10.2005
 • Podstawowe infofrmacje o skardze kasacyjnej:
  Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza – w zaskarżonym zakresie – wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.
  Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
  Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:
 • 1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;
 • 2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;
 • 3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.
 • Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:
 • 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 • 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
 • stat4u